Com s’organitzem?

Joves amb Iniciativa-Compromís és una organització democràtica que compta amb els següents órgans estatutaris:

  • L’Assemblea Nacional és el màxim órgan sobirà de l’organització. Tota la militància té dret a participar i a decidir les qüestions importants per a l’organització des del Protocol de relacions amb IdPV fins les línies polítiques i estratègiques de l’organització passant per l’elecció dels càrrecs organics i de representació de Joves amb Iniciativa. Es reunix de forma ordinària cada 2 anys.
  • El Consell Nacional és el màxim organisme de coordinació entre Assemblees Nacionals, que es reunirà almenys tres vegades a l’any.  És responsabilitat del Consell Nacional elaborar i concretar la línia política de l’Assemblea Nacional, promoure activitats i campanyes,  vetllar pel compliment dels acords de les Assemblees Nacionals i escollir els membres del Comitè de Garanties i Transparència. Pots consultar els membres del Consell Nacional ací.
  • La Coordinadora Nacional és l’encarregada de dirigir i representar l’organització externament així com ordenar i controlar les finances, organitzar les activitats i assegurar el normal funcionament de Joves amb Iniciativa. Coneix els membres actuals de la Coordinadora Nacional ací.
  • El Comitè de Garanties i Transparència vetlla pel normal compliment dels estatuts i els acords presos pels organs estatutaris, així com la resolució de conflictes entre la militància si escau. L’actual composició d’este órgan és ací.

Si vols conéixer més sobre com s’estructura Joves amb Iniciativa – Compromís, pots consultar els nostres Estatuts aprovats a la VII Assemblea Nacional:

Estatuts

Per conéixer més sobre la nostra organització podeu contactar:

jovesambiniciativacompromis@gmail.com